2886 SAYILI YASAYA GÖRE SATIŞLARDA ALINAN KDV HARCA TABİMİDİR?

2886 SAYILI YASAYA GÖRE SATIŞLARDA ALINAN KDV HARCA TABİMİDİR?

Bilindiği üzere bir çok kamu kurum ve kuruluşu, 2886 sayılı yasaya göre kendi taşınmazlarını satışa konu ettiğinde KDV alma yoluna gitmektedir. Bahse konu yasaya göre yapılan satışlarda tereddüt oluşturan ve bir çok yerde yanlış uygulanan konu ise satış bedeline kdv eklenerek tapuya bildirim yapılması, bu nedenle de kdv bedeli için de ayrıca tapuda harç bedelinin ilgilisine ödettirilmesidir.

492 sayılı harçlar kanunun 63.maddesinde " Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu kadastro harcı, emlak vergisi değerinden  az olmamak üzere beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır." denilmektedir. 

Yasada da açıkça belirtildiği üzere,

KDV ye tabi taşınmaz devir ve iktisaplarında, harcın matrahı olarak sayılan söz konusu tutarlar (devir ve iktisap bedeli, emlak vergisine esas değer, takdir edilen istimlak bedeli vb.) KDV’yi içermediğinden, tapu harcı matrahına KDV’nin dahil edilmemesi, harcın KDV hariç devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanması ve ödenmesi gerekmektedir.

Bu konuya ilişkin olarak da Maliye Bakanlığı iç genelge yayınlamış ve bu genelgeye göre tapu harcı matrahına KDV nin dahil edilmemesi bildirilmiştir. Özelge şu şekildedir:

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : B.07.1.GİB.0.02.63/6369-1123/69618 10.07.2008

Konu : Tapu harcı

………………….MESKEN SANAYİİ A. Ş.

…………………………….

İlgi : …………… tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, katma değer vergisine tabi gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı matrahına katma değer vergisinin dahil olup olmadığı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde, gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanacağı; tapuda yapılan işlemden sonra emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harcın ikmalen veya re’sen tarh edileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 07/10/1997 tarihli ve 1997/5 sayılı Harçlar Kanunu İç Genelgesinde tapu harcı matrahının tespitinde katma değer vergisinin dikkate alınmaması gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre, katma değer vergisine tabi gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı matrahına katma değer vergisi dahil edilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.

 

Sonuç olarak;  idareler KDV li olarak yaptıkları satışlarda ilgili tapu müdürlüklerine yazacakları yazılarda satış bedelini yazarak +KDV şeklinde belirtme yapacaklar, KDV yi de dahil ederek satış bedeli rakamı yazılmayacaktır. Örnek vermek gerekirse, 100.000 TL ye ihale edilmiş bir taşınmaz için .........(taşınmaz 100.000(Yüzbin)TL+KDV bedelle .....ihale edilmiş ve satılmasına karar verilmiştir) şeklinde yazı yazmalıdır. İlgili tapu müdürlüğüne KDV dahil 118.000 TL bedel yazmak doğru olmayacaktır.

 

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ