2886 SAYILI YASAYA GÖRE KİRALAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR ?

2886 SAYILI YASAYA GÖRE KİRALAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR ?

2886 sayılı Devlet İhale kanunun Kapsam başlığında belirtildiği üzere " ..Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür. (1) Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir..." denilerek yasanın nasıl ve hangi kurumların taşınmazlarının kiraya verilmesinde uygulanacağı açıkça belirtilmiştir.

2886 sayılı yasanın genel anlamda incelenmesinde, işlemlerin esas olarak 36.madde yani kapalı teklfi usulüne göre yapılması gerektiği öngörülmüş, ancak herhangi bir zorlama getirmeden 45.madde yani açık teklif usulü ile de ihalenin yapılabileceği de belirtilmiştir. Diğer yandan belli şartların oluşması durumunda Pazarlık usulü yani 51/g maddesi uyarınca da ihalenin yapılması öngörülmüştür.

Kapalı teklif veya açık teklif usulü ile kiralama işleminin nasıl yapılması gerektiği (Belediyeler için) aşağıdaki işlem sırasına göre özetlenmiştir. Bu çizelge basit anlamda bir belediyenin kendi gayrimenkulünü nasıl kiraya vereceğini takip edip işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca örnek şartnameyi de aşağıda bulabilirsiniz...

Kira ihaleleri için önemli hususlardan bir tanesi ihalenin parasal yönü ile ilgilidir.Belli miktarları geçen ihalelerde ihalenin yapıldığı yerleşim yerindeki ilanın dışında başka illerde ve resmi gazetede ilan verilmesi zorunludur. Bunun için her yıl yayımlanan Bütçe kanununda gösterilmesi gereken parasal değerler yani (i) cetveli denilen çizelgede belirtilen o yıl ki parasal sınırlara dikkat etmek gereklidir. 

 

 

KİRA İHALESİ ŞARTNAME ÖRNEĞİ: 

 

…………………………BAŞKANLIĞI

…………… KİRA İHALE ŞARTNAMESİ

 

MADDE:1 -  İHALEYE KONU TAŞINMAZIN:

A)YERİ .......................................:

  1. SEMTİ......................................:  
  2. MAHALLESİ...........................:
  3. SOKAĞI....................................:
  4. NUMARASI..............................:
  5. ADA VE PARSEL NO..............:
  6. NİTELİĞİ..................................İhaleye girecekler bahse konu taşınmazı mevcut haliyle görmüş ve kabul etmiş olarak ihaleye girmiş sayılacaklardır.
  7. KULLANIM BİÇİMİ..................:

 

MADDE:2-  İHALENİN GÜN, SAAT VE YAPILACAĞI YER:

İhale  ………… tarihinde Saat: ……..de ……………. adresindeki Belediye Encümeni odasında yapılacaktır.

MADDE:3:İHALE DÖKÜMANININ TEMİN EDİLMESİ:

İhale dökümanı, ………..Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve …………..TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup şartname bedeli geri ödenmez. Şartname bedelinin ödendiğine dair belgenin ihale dosyası içine konulması zorunludur.

MADDE: 4: KİRALANACAK GAYRİMENKULÜN GÖRÜLMESİ:

Teklif sahipleri kiralanacak gayrimenkulün durumları hakkında bilgi almış ve mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılırlar.

MADDE:5-   KİRA SÜRESİ:

Kira süresi, ihalenin ita amirince onaylanmasından sonra yapılacak sözleşmenin noterde imzalanması tarihinden itibaren ……….yıldır.

MADDE:6-   İHALEYE KATILABİLME KOŞULLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıda belirtilen koşullara uygunlukları aranır.

 

            6.1: Kanuni ikametgahının olması.

          6.2: Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

            6.3: Ticaret ve/veya sanayi odası belgesine sahip olması.

            6.3.1: Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre ticaret sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

            6.3.2: Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

            6.3.3: Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 6.3.1 ve 6.3.2 deki esaslara göre temin edecekleri belge.

            6.4: İmza sirküleri vermesi.

            6.4.1: Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

            6.4.2: Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

            6.4.3: Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre edinebilecekleri belge.

            6.5: İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

            6.6: işbu şartnamenin 10. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

            6.7: İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi(ihale üzerinde kaldığı taktirde noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır)

            6.8: İş bu şartnamenin 9. maddesinde belirtilen yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif vermesi

MADDE:7-     İHALEYE GİREMEYECEKLER:

Yukarıda sayılan belgelere haiz olmayanlar ile 2886 sayılı yasanın 6. maddesinde yazılı hükümler ile 83. Maddelerde belirtilen nedenlerle 84. ve 85. yazılı şahıslar gerek doğrudan doğruya, gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağa karşın ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunsa bile, ihale bozularak geçici teminat ve sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilerek kesin teminat irat kaydedilir. Ve kanunun 62.Maddesi uygulanır.

MADDE: 8- TAHMİN EDİLEN BEDEL:

İşin tahmini bedeli aylık ………………….Türk Lirası olmak üzere yıllık ……………….Türk Lirasıdır.

MADDE:9- TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR

 9.1: Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.,

            9.1.1: Tedavüldeki Türk parası.

            9.1.2: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı yasanın 27.Maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları.

            9.1.3: Devlet Tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller.

  9.2: Teminatların teslim yeri:

Banka teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından “ alındı belgesi” karşılığında Şişli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır.

MADDE:10- GEÇİCİ TEMİNAT:

Geçici teminat tutarı, bir yıllık muhammen bedelin %3 ü olan ……………….Türk Lirasıdır.

MADDE:11-  KAT’İ TEMİNAT:

Kat’i teminat bedeli. İhale neticesinde isteklinin yükümlendiği  bedelin % 6’sıdır. İhalenin kesinleşerek üzerine ihale edilene bildirilmesi tarihinden itibaren 15  gün içerisinde  geçici  teminatın kat’i  teminata  çevrilmesi zorunludur. Bu  gerekliliğe  uyulmaması halinde ayrıca bir bildirim yapılmaksızın ihale feshedilerek geçici teminat irat kaydedilir. İhalenin feshedilmesi nedeniyle oluşacak idari zararlarla ilgili genel hükümler mahfuzdur. Bedelin hesaplanmasında ödeme günündeki Merkez Bankası döviz alış kuru uygulanacaktır.

MADDE:12- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

 Teklifler  aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

12.1: İç zarfın hazırlanması : İç zarfın içine işbu şartnamenin  ekinde yer alan örneğe  uygun olarak hazırlanarak doldurulan teklif mektubu konulur. Teklif mektubu istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen kabul edildiğinin belirlenmesi, teklif edilen miktarın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.  Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

12.2: Dış zarfın hazırlanması: İç zarf, geçici teminata ait alıntı veya banka teminat mektubu, şartname doküman bedeli  ile istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa; dış zarfa konularak kapatılır. Bu zarfın (dış zarfın) üzerine isteklinin adı ve soyadı  ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu  yazılır.

MADDE:13-  TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar  sıra numaralı alındılar karşılığında  komisyon başkanlığına verilecektir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler iadeli  taahhütlü  olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatinde  Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.

MADDE:14-  TEKLİFLERİN AÇILMASI:

Teklifler şartnamenin 2.maddesinde belirtilen yer, gün ve saatte ihale komisyonunca isteklilerin veya bunların noter tasdikli vekaletnameyi haiz kanun temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda açılacaktır.

İhale Komisyonuna verilen dış zarflar, alındı sıra numarasına uygun olarak sıra ile açılır. İstenilen belgeler ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca bir işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olur. Bunlar ihaleye katılamazlar. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları kabul edilemez.

Dış zarf içerisindeki belgeler bakımından şartname hükümlerine uygunluğu belirlenerek ihaleye alınanlara ait iç zarflar aynı sıra ile açılır ve açılış sırasına göre idarece  hazırlanmış ihale tutanağına geçirilir.

İsteklilerin verdikleri teklifler içerisinde en yüksek olanı ihale uygun bedelidir. 

MADDE:15-  İDARENİN YETKİSİ:

İdare,  teklif olunan bedeli hadde layık bulup bulmamakta ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE:16-  İHALENİN ONAYI:

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale  kararı,  karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde ita  amirince onaylanır veya iptal edilir.

İta amirince onaylanan ihale kararı onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde ihale yapılana veya vekilini imzası alınmak suretiyle bildirilecek veya iadeli taahhütlü mektupla adresine postalanacaktır. Mektubun tebliğ tarihinin bilinmemesi veya tebliğin postaya verilmesini takip eden 7. günden sonra yapılması veya hiç yapılmaması hallerinde mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır.

MADDE:17-  SÖZLEŞME:

İhalenin ita amirince onaylandıktan ve şartnamenin 15. maddesi uyarınca ihale yapılana  tebliğ edilmesinden itibaren üzerine ihale yapılan idarece hazırlanan ihale sözleşmesi ile ihale sözleşmesinin eki niteliğindeki  özel sözleşmeyi noterliğe onaylatmakla yükümlüdür.

MADDE:18-  VERGİ,RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN KİMİN TARAFINDAN ÖDENECEĞİ:

İhale ve sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla, yükleniciye aittir.

MADDE:19-  ÖDEME:

Kira bedelinin ödenmesi 2886 sayılı yasaya göre kira sözleşmesi  özel şartnamesinin  7. ve 8. maddesi uyarınca yapılır.

MADDE:20- TEMİNATIN İADESİ:

Kiracı, şartname ve sözleşme hükümlerine tamamen uygun davrandığı taktirde, kesin teminat sözleşme sonunda derhal geri verilir.

 Ancak, kiracı her ne suretle olursa olsun sözleşmenin feshine neden olduğu ve bu nedenle kesin teminatı gelir kaydedildiği taktirde, kiracının kira vesair borçları  kesin teminattan mahsup edilmeyip mevcut borçları ayrıca tahsil edilir.

MADDE:21-  İşletme müddeti  bittiği veya herhangi bir sebeple sözleşme bozulduğu taktirde  işletilen yeri işletici, her türlü hasar ve noksandan ari olarak boşaltıp anahtarını bir tesellüm makbuzu mukabilinde  Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ibraz etmeye mecburdur. Böylece boşaldığı ve teslim etmediği halde sözleşme süresinin bittiği veya akdin bozulduğu tarihten itibaren anahtarın teslimi gününe kadar geçecek her gün için sözleşmede yazılı kira bedelinin üç katını ihtarsız ve hükümsüz verecek ve Belediyece re’sen yapılacak keşif neticesinde kiralanan  yerde görülecek bozukluk veya noksanlık ve zarar ve hasara karşılık olarak tespit edilecek parayı  da bahanesiz tediye ve tazmin edecektir. Kiracının sözleşme sonunda kiralananı boşaltmaması halinde 2886 sayılı yasanın 75.maddesi hükümleri uygulanacaktır.

MADDE:22- Kiracı her ne sebeple olursa olsun, sözleşme şartlarına uymadığı takdirde, 2886 sayılı yasanın  hükümlerine göre sözleşmenin Belediye tarafından fesih ve teminatın Belediyeye gelir kaydedilmesini bu hususta gereken işlemlerin yapılmasını ve bu konunun her yönden 2886 sayılı yasa hükümlerine tabi  olacağını kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE:23-  Kiralanan yer ile ilgili olarak kiracı tarafından yapılacak tesisat, tertibat ve teferruat ile ilgili olarak tazminat istenemeyeceği gibi, sözleşmenin sona ermesi halinde bunların tümü noksansız ve bedelsiz olarak Belediyeye  terk olunur.

MADDE:24- Kiralananın ihaleye çıkarılması için yapılan ilan bedelleri ile ihale edilmemekten dolayı tahsil edilmemiş olan ilan bedelleri de kiracıdan tahsil edilir.

MADDE:25-  İta amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı  günden itibaren en geç 5 iş günü  içinde, ihale yapılana veya vekiline  imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli  taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden   yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.   İhale kararının ita amirince iptal edilmesi halinde de bu durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

MADDE:26- Onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminat kesin teminata çevrilerek, noterlikçe onaylanmış sözleşme  Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilmek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

MADDE:27-  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

İş bu şartnamede bulunmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri, Belediye Kanunu ve diğer genel hükümleri uygulanır. Uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ