2886 SAYILI YASAYA GÖRE BELEDİYELERİN TAŞINMAZ SATIŞI İŞLEMLERİ

2886 SAYILI YASAYA GÖRE BELEDİYELERİN TAŞINMAZ SATIŞI İŞLEMLERİ

Bu yazımda, Belediyelerin kendilerine ait taşınmazlarını 775,2981 veya 4706 sayılı yasa dışında 2886 sayılı yasa uyarınca üçüncü kişilere satışının nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağım. 

Öncelikle taşınmazların niteliği belirlenmeli, ilgili tapu müdürlüğünden gerekli tapu kayıtları alınarak incelemesi yapılmaldır. Tapu kaydında herhangi bir şerh, beyan olup olmadığı incelenmeli ve işleme ona göre başlanmalıdır. Taşınmazın tapu kaydında herhangi bir sıkıntı yoksa işleme başlanılabilir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinde Belediye Meclsinin görev ve yetkileri sayılmış, 18/e bendinde ise " ..Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek..." denilmiştir. Kısaca, belediye adına kayıtlı bir taşınmazın satışının yapılabilmesi için öncelikle Belediye Meclisinden karar alınması gerekmektedir.

Taşınmaz satışına ilişkin ihale yöntemi 2886 sayılı yasanın 1.maddesinde belirtilmiş, 35.maddesinde ise ihale şekillerine yer verilmiş, 36.maddesinde ise yasanın 1.maddesindeki iş ve işlemlerin kapalı teklif usulü ile yapılması öngörülmüştür.

Belediye meclisinden alınan karar doğrultusunda taşınmazın bedelinin belirlenmesi gerekmektedir. Bedelin belirlenmesi için gayrimenkul değerleme şirketlerinden ve buna bağlı SPK belgeli uzmanlardan bedel takdiri talep edilebilir. Alınacak değer tespit raporunda herhangi bir sayı adet sınırı bulunmamaktadır. Bütün değer tespit raporları alındıktan sonra bu değerler ışığında idarenin kendi bünyesinde bulunan 2942 sayılı yasanın 8.maddesine göre oluşturulmuş kıymet takdir komisyonu taşınmazın satışa esas değerini belirleyecektir. 

Satışa esas olan bedel belirlendikten sonra satışın şeklini, açık teklif ya da kapalı teklif mi olacağı, taşınmazın satışa esas değerinin de belirtildiği ihale ön onay belgesi belediye başkanına imzalatılmalıdır. Başkanlık makamı ön onay belgesini imzalar veya red edebilir. Ya da bedelini uygun görmez yeniden bedel takdiri isteyebilir. İhale ön onay belgesinin imzalanmasından sonra ihale ilgili gerekli şartname ve işlemlere artık başlanılabilir.

İşlemler bu aşamada iken satış işlemine yönelik olarak Belediye Encümeninden karar alınması gerekmektedir. Belediye encümeni aynı zamanda ihale komisyonu görevini de yürütmektedir. Encümen sunulan teklifde, konu tüm detayları ile açıklanmalı, Belediye Meclisince karar alındığı ve satışa esas muhammen bedelin başkanlık makamınca onaylandığı belirtilerek ihalenin yapılması ve hangi tarih ve saate yapılması gerektiği konusunda karar alınmalıdır. Belediye encümeni aldığı karar ile ihalenin gün ve saatine karar vermelidir. 

Öncelikle satış işlemi ilgili olarak şartname belirlenmesi gerekmektedir.Şartnamede gerekli tüm detaylara yer verilmelidir. (Bu aşamada sizlere örnek bir şartname en alt kısımda sunulmuştur.)

Belediye Encümenince ihalenin tarih ve saati belirlenip şartname de hazır ise artık ihalenin ilanen duyurulması gerekmektedir. İhalenin ilanı 2886 sayılı yasanın 17/1 ve 17/2 maddeleri ile belirlenmiştir. Buna göre;

Madde 17 – İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:

1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar: a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz. b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.

2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar: Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın-İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.

3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar: Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarınüç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete'de ilan edilir.

4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.

5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler. 

İanlarda bulunması zorunlu haller ise şu şekildedir: (2886 sayılı yasa Madde:18)

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

İlanda dikkat edilmesi gereken özellik ise, ihale bedeli ile ilgilidir. İhale bedeline göre ilanlar ihalenin yapıldığı yer dışında ve resmi gazetede de yayınlanması zorunludur. Bunun için her yıl yayınlanan bütçe kanununda gösterilmesi gereken parasal değerleri yani (i) cevteli denilen parasal limitlere dikkat etmek gereklidir. Burada 2021 yılı için yaynınlanan (i) cetveli örnek olarak gösterilmiştir.

 

 

 

İhale ilanı yapıldıktan sonra sıra, ihalenin gerçekleştirilmesine gelmiştir. İhale kapalı teklif usulü ile yapılıyorsa şartnamede belirtilen şekliyle zarflar idare tarafından teslim alınır. Her istekliye mutlaka teslim tutanağı düzenlenir ve bu numara alınan zarfın üzerine sıra numarası olarak yazılır.

İhale günü ve saati geldiğinde ihale komisyonu konu ile ilgili kaç teklif alındığını tutanak ile belirler ve zarfları teslim alır. Alındı sırasına göre dış zarfları açar. İstenilen belgelerin tamam olması durumunda iç zarfın açılmasına geçilir. Dış zarf içindeki belgelerin eksik veya hatalı olması durumunda bu durum bir tutanak altına alınır ve iç zarf açılmadan bütün belgeler istekliye iade edilir. Bu şekilde kaç teklif varsa tüm istekliler ve komisyon huzurunda açılır. 

Tüm tekliflerin açılmasından sonra en yüksek teklif veren isteklinin talebi kabul edilir. Komisyon bu teklifin arttırılması yönünde karar alarak son yazılı teklif isteme hakkına sahiptir. En yüksek teklif geçerli teklif kabul edilerek ihale sonlandırılır. 

İhale sonucunda ihale komisyonu son durumu tutanak altına alır ve tüm komisyon üyeleri imzalar. Bu tutanakta, kaç teklif geldiği, kimlerin ne kadar teklif ettiği, en yüksek teklifin ne kadar olduğu ve kimin tarafından verildiği, eğer şartname dışı teklif varsa gerekçeleri ile birlikte açıklanarak ihale dışına bırakıldığı gibi tüm olaylar detaylı olarak anlatılmalıdır.

İhale komisyonu aynı zamanda Belediye Encümeni de olduğundan ihale yapılan gün olan karar tarihi ile tutanakta belirtilen konular dikkate alınarak ihalenin hangi istekliye ihale edildiğine dair karar alınır. Kararda yine kaç istekli olduğu, verilen tekliflerin neler olduğu, hangi gerekçe ile kime ihale edildiği, ihale yapılmamışsa nedenleri açıkca belirtilir.(2886 sy.Madde: 30) Alınan karar ihale kararıdır. 

Bu aşamada ihaleye katılan diğer isteklilerin geçici teminatları talep etmeleri duruunda kendilerine iade edilir.

İhale kararının alınmasından sonra bu karar Belediye Başkanına onaya sunulur. İta amiri tarafından 15 gün içerisinde ya onaylanır ya da iptal edilir. (2886 sayılı yasanın 31.maddesi) İptal edilirse ihale yapılmamış sayılır.

Onaylanan ihale kararı, ihale üzerinde kalan istekliye imzası almak, ya da  iadeli taahütlü posta ile tebliğ edilir. İhalenin onaylandığı, şartnamede belirtilen bedellerin ödenmesi kendisine bildirilir. İsteklinin tüm bedelleri ödemesi durumunda taşınmazın istekliye satılması ve tapusunun verilmesi için ilgili tapu müdürlüğüne yazı yazılır. Taşınmazın ihale edilen tarafından tapusunun alınmasından sonra taşınmaz idarenin kayıtlarından düşülür.

YAPILACAK İŞLEMİN ÖZETİ, İŞ AKIŞI ŞEMASI OLARAK AŞAĞIDA ÖZETLENMİŞTİR.

 

ŞARTNAME ÖRNEĞİ:

 

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

Mülkiyeti Belediyemize ait ………… İli, …………………İlçe’de yer alan aşağıda nitelikleri belirtilen muhtelif taşınmazlar, ……………….. tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde, …………………………adresinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35(a). Maddesine istinaden 2886 sayılı yasanın 36.maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

MADDE 2. SATIŞA KONU TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI ve NİTELİĞİ

(Bu alanda taşınmaz ait nitelikler belirtilecektir. Arsa, tarla, dükkan, bina , vssss)

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ………….. TL karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

MADDE 3. MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

İhaleye çıkarılan taşınmazların Muhammen bedeli  ………………… Tl ve ve Geçici teminat miktarı %3 ……………………. TL dir.

İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların geçici teminatını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. Teminat mektubu bankalarca verilecek ve süresiz olacaktır

MADDE 4. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

İhaleye iştirak edeceklerin ihale dosyalarını, ihale günü Saat …..00'e kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında ………………………adresindeki, ……………….Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilen belgeler hiçbir şekilde geri alınamaz.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.

 Buna göre,

       Gerçek Kişiler İçin;

       a)Nüfus Cüzdan Sureti,

       b)Tebligat için adres beyanı

      c) Vekaleten  ihaleye katılma halinde,  istekli adına  katılan kişinin  ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğunu gösteren noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

      d) Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı

      e) Geçici teminatın yatırıldığına dair Banka dekontu veya Teminat Mektubu, (Geçici teminatlar, Belediyemizin …………………nolu geçici teminat hesabına ihalenin adı belirtilerek yatırılacaktır.)

      f) Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi.

İstekli tüzel kişilik ise yukarıdaki belgelere ilave olarak ;

      a) Kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihale yılı içinde alınmış belge,

      b) Tüzel kişilik adına teklif  vermeye  yetkili olduğunu  gösteren noter  tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

      c) Şirketin imza ve yetki sirküleri veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname, 

      d) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

      e)Şirket ya da şahıslardan istenen belgeler, asıl veya noter onaylı suretleri olması gerekmektedir.

 

İstekli Ortak Girişim Olması Halinde;

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıdaki 4. maddenin gerçek ve tüzel kişiliğe göre (a),(b), (c), (d),(e) ve (f) bentlerinde yer alan belgelerin ilgisine göre ayrı ayrı sunulması zorunludur.

Teklif zarfları ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Emlak İstimlak Müdürlüğüne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Emlak İstimlak Müdürlüğünün adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir, Emlak İstimlak Müdürlüğüne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 

          Taşınmazın satış ihalesine iştirak edeceklerin,  satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak ihale günü tabloda belirtilen saatlere kadar (….İhalenin yapılacağı açık adres yazılmalıdır….) hazır bulunmaları gerekmektedir, hazır bulunmayan isteklilerin teklifleri ilgili kanunda açıklanan şekli ile değerlendirilecektir.

MADDE 5. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

İhaleye katılamayacak olanlar:

 Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

1. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

       İlgili maddelere göre ihaleye katılamayacak olanların ihaleye iştiraki ve İdarece tespiti durumunda ilgililere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hususlar uygulanır.

MADDE 6. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI ve ZARFLARIN AÇILMASI

Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde,

6.1- Tekliflerin Hazırlanışı

6.1.1-İç Zarf içerisinde EK-1’de yer alan usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içerecektir.

6.1.2- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve 4. Madde de istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

     Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Teklif sahibinin Ortak girişim olması  halinde teklif mektupları bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler redd olunarak hiç yapılmamış sayılır.

6.2-Zarfların açılması ve son tekliflerin değerlendirilmesi

 Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

6.3- İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması

Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

 Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 6.1.2 nci madde de belirtilen hususlara uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

 Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6.4- İhale sonucunun karara bağlanması :

6 ncı madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek :

a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı

b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

c) İhalenin yapılmadığı,

Hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

MADDE 7. İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, uygun bedeli tespit etmek ve gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 8. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İta amirince onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içinde, alıcıya veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

Mektubun postaya verilmesini takip eden 7.gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde isteklilere veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

 İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 9. HARÇ ve GİDERLER

İhale ile ilgili olarak Satım ve İhaleden doğan her türlü vergi, resim, tapu harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir. Satışa sunulan taşınmazın üzerinde vakfiye olması halinde bu bedelin ödenmesi de alıcıya aittir.

MADDE 10. ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

Alıcı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15(Onbeş) gün içinde satış bedelini ve Madde 9 ‘da belirtilen vergi ve harçları peşin olarak ödemesi gerekmektedir.

Alıcı bu süre içerisinde ihale bedelini yatırmak, varsa alıcıya ait ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilerek Kanunun diğer maddelerine göre hareket edilir.

Satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra alıcı, taşınmazı adına tescil ettirmek zorundadır. Aksi takdirde alıcı, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareyi sorumlu tutamaz ve bir talepte bulunamaz. Tüm bedellerin ödenmesinden sonra alıcı taşınmazı adına tescil ettirmez ve teslim almaz ise idare tarafından yazılı tebligat ile durum bildirilir. Alıcı aynı şekilde tebligata rağmen taşınmazı tescil ettirmez ve teslim almaz ise ödenen tüm bedeller (taşınmazın ihale bedeli de dahil olmak üzere) belediye tarafından gelir kaydedilir ve alıcı hiçbir hak iddia edemez.

 İstekli ihale konusu olan taşınmazları tekliflerini sunmadan önce yerinde gezmiş görmüş kabul etmiş sayılır herhangi bir itirazı söz konusu olamaz. Alıcı, satış şartnamesini peşin olarak kabul etmiş sayılır. Alıcı, satın alacağı taşınmazın tüm özellikleri önceden bilmiş ve vukuf peyda etmiş sayıldığından daha sonra ihalenin sonucuna dair itirazları ve hak talepleri Belediye nezninde geçersiz sayılacaktır

MADDE 11. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

İdare alıcının yükümlülüğünü yerine getirmesinden itibaren ilgili kurumlarla yapılacak işlemler için gerekli makul sürelerde gerekli izinleri almak, ferağ işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen niteliğe göre satılan taşınmazı alıcıya tescil ve teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 12. TAŞINMAZLARDA ESASLI VE BASİT TADİLAT

 Satışa söz konusu taşınmazlarda tapu devir işleminden sonra esaslı veya basit tadilat yaptırmak isteyen malikler İdareden ilgili kanun ve yönetmeliklere göre iş ve işlemlerini yürütmek zorundadırlar.

MADDE 13. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

 İş bu Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 14. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde ………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ

……………………. Belediyesi Encümen Komisyonu Başkanlığı’ na,

        

İdarenizce ………………. tarihinde saat: ……… ihaleye çıkarılan ve tasarrufu İdarenize ait olan, …………… İli, …………….İlçesi, ……………… Mahallesinde ………ada……..parsel  üzerindeki taşınmazın satışa konu ada ve parselde  yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Söz konusu taşınmaz yerinde görülüp incelenmiş ve olduğu hal ile teklif verilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz

İhale konusu satış ihalesi için teklifim Katma Değer Vergisi dahil toplam ………………………………..(Teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.)…………..................................  bedel karşılığında almayı  kabul ve taahhüt ederiz.

 

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı :                                                                               Kaşe veya İmza

 Vergi No:

  TCKN :                                                                                                                   

    Tel ve Fax No:

    Tebligat Adresi:                             Tarih: ….. / ….. / …………..

 

 

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ